Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

24.03.-18.11.2019

Pidätämme oikeudet mahdollisiin aikataulumuutoksiin

 

RATKAISUKESKEINEN NEUROPSYKIATRINEN VALMENTAJA -KOULUTUS (30 op) on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai opetusalan ammattilaisille. Monimuoto-opintoina järjestettävä koulutus sisältää 14 lähiopetuspäivää, käytännön harjoituksia, kirjallisuustehtäviä ja portfoliotyöskentelyä.

Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa neuropsykiatrisista erityishaasteista ja lisätä käytännön keinoja tukea, ohjata ja valmentaa neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavia lapsia, nuoria ja aikuisia. 

Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n jäsenistölleen asettamat Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksen laatukriteerit.

Kouluttaja

Tiina Räsänen

Neuropsykiatrinen valmentaja ja perhevalmentaja, Seksuaalineuvoja, Kirkon nuorisotyön ohjaaja, Päihdetyöntekijä, Erityispedagogiikan approbatur, NLP- Practitioner

----------------
Kehitymme Oy, yrittäjä ja kouluttaja


Kouluttajana toimintaani ohjaa vahvasti haasteellisen asiakastyön arjesta nouseva näkökulma ja kokemuksen kautta oikeiden asioiden nostaminen keskusteluun. Uskon valmentavan vuorovaikutuksen ja kohtaamisen merkitykseen, haastan katsomaan asioita uusista näkökulmista ja siten mahdollistan uuden oppimista ja oivaltamista. Uskon valmentajana siihen, että jokaisessa on kaikki se, mitä tarvitaan kasvamiseen, kehittymiseen ja oman polun löytymiseen. Tämä näkyy koulutus- ja valmennustyössä siten, että haastan koulutettavat tutustumaan itseensä entistä paremmin ja tunnistamaan omat voimavaransa sekä vahvistamaan niitä. Olen heittäytyjä ja ennakkoluuloton, helposti lähestyttävä ja avoin. En tarjoa valmiita vaihtoehtoja, vaan haastan pohtimaan, oivaltamaan, luomaan omia tavoitteita ja herätän motivaation tavoitteiden saavuttamiseen.

Minulla on noin 20 vuoden käytännön työkokemus erityisesti haasteellisesti käyttäytyvien lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä. Olen toiminut nuorisotyössä sekä sijaishuollon erityisyksikkötason laitospalveluiden ohjaajana sekä päihdekuntoutuksen ja hoitotyön vastaavana, yksikön johtajana, kouluttajana ja palvelupäällikkönä. Olen vastannut sekä oppisopimusopiskelijoiden ohjauksesta ja näyttöjen vastaanottamisesta että työharjoittelijoiden ohjauksesta asiakastyössä. Olen määrätietoisesti kehittänyt ratkaisukeskeiseen, valmentavaan ja voimavaralähtöiseen vuorovaikutukseen pohjaavan toimintamallin mm. neuropsykatrisille sijaishuollon asiakkaille. Olen ollut mukana kehittämässä konsernitasolla käytettäviä kirjallisia raportointikäytäntöjä niin, että raportit toimivat samalla vaikuttavuuden mittareina. Olen kehittänyt sijaishuollon päihdeasiakkaille suunnatun, valmennukseen pohjautuvan päihdekuntoutusohjelman. Minulla on myös vahva kokemus käytöshäiriöisten ja psyykkisesti oireilevien nuorten kohtaamisesta, sekä työstä seksuaalista kaltoinkohtelua kokeneiden lasten ja nuorten kanssa.

Koulutuksen sisältö

Viitekehyksenä on ratkaisukeskeisyys ja voimavaralähtöisyys. Koulutuksessa perehdytään käytännönläheisesti ohjauksessa ja valmennuksessa käytettäviin menetelmiin.

  • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityishaasteet ja vaikutukset
  • Valmennuksen tausta-ajattelu, valmentava vuorovaikutus ja toimintatapa, asenne ja arvot
  • Valmennusprosessi
  • Ohjauksen ja valmennuksen keinoja ja menetelmiä
  • Perheen ja lähiyhteisön tukeminen
  • Valmentajan rooli ja valmentajana toimiminen
  • Ammattikirjallisuuteen perehtyminen
  • Itsereflektio ja portfoliotyöskentely

Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen portfolion, jossa kuvaa oppimismatkaansa neuropsykiatriseksi valmentajaksi. Koulutuksessa tutustutaan myös alan ammattikirjallisuuteen mm. kirjallisuustehtävän kautta.

Koulutukseen kuuluu myös vertaisryhmätyöskentely, jossa opiskelijat itsenäisesti toimivat ohjaajina, ohjeistetusti lähiopiskelujaksojen välillä. Työskentelystä pidetään valmennuspäiväkirjaa moodlessa. Vertaisryhmätyöskentelyä on yhteensä 5-6 kertaa, eli 12 tuntia. 

Koulutuksessa käytetään opiskelumateriaalina Eeva-Liisa Tamskin ja Anitta Huotarin kirjoittamaa kirjaa Tammenterhon tarinoita - Kirja valmennuksesta, sekä Neuropsykiatrisen valmentajan työkirjaa.

Koulutuksessa vierailee myös lasten- tai nuoriospsykiatrian erikoislääkäri, sekä kokemusasiantuntijoita, mm.

Pirita ja JP Kurvi, Touretten syndroomaa sairastava JP ja hänen vaimo Pirita ovat avanneet elämäänsä Touretten kanssa https://kurvien.blogspot.com/

Essi Jäntti, Vaasanseudun ADHD-yhdityksen puheenjohtaja ja on mm. toimittanut kirjan Täyttä elämää ADHD:n kanssa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lähiopetuspäivät

Lähiopetuspäivät ma-ti klo 9.00 - 16.00.

25.-26.03.

29.-30.04.   

20.-21.05.

26.-27.08.

16.-17.09.

07.-08.10.

18.-19.11.

Hinta

Koulutuksen hinta 2300 € (sis. alv). Hinta sisältää lähipäivien ateriat opistolla. Laskutus tapahtuu 1 tai max. 6 erässä. Pohjakoulutusvaatimuksena on sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai opetusalan tutkinto.


Ammattia ylläpitävä tai täydentävä koulutus: Mikäli koulutus katsotaan sinulle ammattitaitoa ylläpitäväksi tai täydentäväksi koulutukseksi, on sinun mahdollista vähentää koulutusmenot henkilöverotuksessa. 

Lisätiedot: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48182/koulutusmenot_henkiloverotuksess2/


Työllisyysrahasto:
 Työllisyysrahasto myöntää omaehtoiseen koulutukseen osallistuville aikuisopiskelijoille aikuiskoulutustukea joko tutkintoon johtavaan opiskeluun tai ammatilliseen lisä- ja jatkokoulutukseen. Entinen Koulutusrahasto muuttui Työllisyysrahastoksi 1.1.2019 yhdistyessään Työttömyysvakuutusrahaston kanssa. Uusin aikuiskoulutustukilaki tuli voimaan 1.1.2017.

Tuen saajan tulee olla työ- tai virkasuhteessa tai toimia itsenäisenä yrittäjänä. Aikuiskoulutustuen saaminen edellyttää myös, että olet ollut vähintään kahdeksan vuotta työelämässä, nykyinen työsuhteesi on kestänyt vähintään vuoden ja olet opintojen ajan työstäsi opintovapaalla yhtäjaksoisesti vähintään kahden kuukauden ajan. Lisäksi voit saada sivutulotuloa enintään 250 euroa bruttona kuukaudessa, etkä saa saada muuta tukea. Aikuiskoulutustuen saamiseksi kaikkien edellä mainittujen ehtojen tulee täyttyä. Tukea maksetaan enintään 15 kuukauden ajalta. Palkansaajan aikuiskoulutustuki koostuu perusosan lisäksi palkkatulojen perusteella määräytyvästä ansio-osasta. Aikuiskoulutustuen perusosa on ollut 1.8.2017 lähtien 592,11 euroa bruttona.

Lisätiedot: https://www.tyollisyysrahasto.fi/


Kelan opintotuki: Aikuisille suunnattuihin ammatillisiin perustutkintoihin sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen voi saada myös Kelan myöntämää opintotukea, jos opinnot ovat päätoimisia. Aikuislukiossa opiskeluun ei kuitenkaan opintotukea myönnetä. Ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen on päätoimista, jos suoritettavaksi sovittujen opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti. Muut ammatilliset opinnot ovat päätoimisia, jos niiden laajuus on keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa, 4,5 osaamispistettä tai 3 opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti.

Lisätiedot: https://www.kela.fi/opintotuki


Työvoimakoulutus:
Oppisopimuskoulutus ja työvoimakoulutus ovat opiskelijoille maksuttomia. Työvoimakoulutus on suunnattu ensisijaisesti työttömille työnhakijoille ja sitä rahoittaa Työ- ja elinkeinohallinto. Työvoimakoulutus on usein ammattitutkintoon tai sen osaan tähtäävää koulutusta, jonka tavoitteena on parantaa työhön sijoittumismahdollisuuksia. Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta ja koulutukseen osallistuvalle työnhakijalle maksetaan koulutuksen ajalta työttömyysetuutta (ansiopäiväraha, peruspäiväraha tai työmarkkinatuki), johon hän on oikeutettu. Lisäksi maksetaan kulukorvausta.

Lisätiedot: https://toimistot.te-palvelut.fi/pirkanmaa/tyovoimakoulutus


Huomioithan, että tukimuotojen hakemisesta vastaa opiskelija itse!


Ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittautuminen päättyy 10.3.2019. Ilmoittautuminen on sitova. llmoittautumisajan päätyttyä vapaita paikkoja voi kysellä opiston toimistolta.

(HUOM. koulutus järjestetään vain jos kurssille ilmoittautuu vähintään 10 henkilöä)


Lisätiedot

Vastuukouluttaja Tiina Räsänen,

koulutus(at)kehitymme.fi, puh. 040 512 4516

 

Päivölän opiston toimisto

toimisto(at)paivola.fi, puh. 03 233 2200

 

Ilmoittautuminen päättynyt