Johtajuus ja esimiestyö 6 op

30.11.-15.12.2017

Päivölän opisto

Oppiaine
Kauppatiede

Kurssi
Johtajuus ja esimiestyö 6 op

Aikataulu
30.11. - 1.12.2017
4. - 5.12.2017
8.12.2017
11. - 15.12.2017

Sisältö
Johtajuusajattelun näkökulmia ja lähestymistapoja. Johtajuuden ja esimiestyön käytäntöjä.

Osaamistavoitteet
Tiedolliset: Perehtyä johtajuuden näkökulmiin ja lähestymistapoihin, oppia johtajuuskäytännöistä sekä esimiehen työstä.
Taidolliset: Opiskelija syventää perehtymistään soveltavilla case-tehtävillä.

Oppimateriaali
1) Avery, G., Understanding Leadership. Paradigms and Cases. Sage, 2004 sekä 2) Northouse, P.G. Leadership: Theory and Practice. Sage, 2010. 3) muu suoritusohjeissa ilmoitettava materiaali
Opetus- ja suoritustavat
Kirjalliset oppimistehtävät ohjeiden mukaan, jotka perustuvat johtajuuskirjallisuuteen, aikaisempaan tutkimukseen ja artikkeleihin. Tehdään itsenäisesti ja palautetaan kirjalliset raportit. Johdantoluento verkossa. Itsenäistä työskentelyä 152 t.Vastaava yliopisto
Itä-Suomen yliopisto. Kurssi kirjataan Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston suoritukseksi. Kurssin suorittamisesta saa erillisen opintosuoritusotteen.

Sisältö
Johtamisen tehtävät ja tasot. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen, johtajuusajattelun ja –mallien kehitys, organisaation sosiaalinen rakenne, henkilöstöresurssien, kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen, oppiva organisaatio, johtaminen globaalissa ympäristössä, etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu.

Osaamistavoitteet
Tiedolliset: Opiskelija tietää, mitkä ovat johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteet, johtamisen perustehtävät sekä näiden yhteydet uudistuvaan liiketoimintaan. Opiskelija ymmärtää, että liiketoimintaa harjoitetaan globaalien vaikutussuhteiden verkostossa jatkuvasti muuttuvassa palvelutaloudessa.

Taidolliset: Opiskelija osaa käyttää alan keskeistä käsitteistöä ja saa valmiuksia soveltaa oppimaansa erilaisissa johtamis- ja organisointitilanteissa.

Oppimateriaali
Clegg, S., Kornberger, M. & Pitsis, T. (2008) Managing & Organizations. An Introduction to Theory & Practice. London: Sage. Muu materiaali.

Kurssimaksu
300 eur sisältäen opetuksen, majoittumisen 2 hh sekä ateriat kurssipäivinä (aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen).
Lisäksi opiskelija maksaa rekisteröintimaksun Itä-Suomen yliopistoon, 10 eur/opintopiste.

Ilmoittautuminen
Kurssille ilmoittautuminen viimeistään 1 viikko ennen kurssin alkua

Lisätiedot
Päivölän opiston toimisto, p. 03 233 2200

Ilmoittautuminen kurssille päättynyt