Kuvataiteen perusopinnot (25 op)


Arkkitehtuurin valmentavissa opinnoissa opiskeltavat kuvataiteen perusopinnot perehdyttävät opiskelijan kuvalliseen ja luovaan ajatteluun, tutustuttavat kuvataiteen eri menetelmiin sekä ohjaavat opiskelijaa tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Keskeisenä pedagogisena lähtökohtana on, että opiskelijoilla on mahdollisuus kokeilla, harjoitella, käyttää ja soveltaa monipuolisia ilmaisukeinoja arkkitehtuurin näkökulmasta.

Kuvataiteen perusopinnot vastaavat Lapin yliopiston avoimen yliopiston vaatimuksia. Opinnoissa perehdytään taiteellisen ilmaisun kurssien avulla muutamiin perusilmaisutekniikoihin sekä kuvan rakentamisen peruskysymyksiin. Opinnot painottuvat käytännönläheisesti oman taiteellisen toiminnan kehittämiseen ja oman työskentelyn esille tuomiseen. Jokaiselle luodaan oma henkilökohtainen opintosuunnitelma näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 


Opintojaksot

  • Johdatus taiteelliseen ajatteluun, 4 op
  • Portfolio, 1 op
  • Plastinen sommittelu, 4 op
  • Värioppi, 4 op
  • Havaintopiirustus, 4 op
  • Maalaus, 4 op
  • Kokeellinen grafiikka, 4 op