Muut opintojaksot (6 op)

 

*Muutokset mahdollisia. Avoimen väylän valintakriteerit tarkistetaan syksyn 2021 aikana.

 

Päivölässä opiskellaan Kauppatieteiden perusteiden lisäksi myös muita avoimessa reitissä pakollisia opintojaksoja. Opinnot ovat pakollisia KTK ja KTM tutkinnoissa.

 

Taloustieteen perusteet (6 op)

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija kansantaloustieteen perusperiaatteisiin, käsitteisiin ja menetelmiin, kuten kuluttajan ja yrityksen sekä markkinoiden toimintaan, makrotaloudellisiin ilmiöihin kuten työttömyyteen, inflaatioon, suhdannevaihteluihin ja talouspolitiikkaan.

 

Yritysoikeuden perusteet (6 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa yhdistää yritystoimintaan liittyvät keskeiset oikeudenalat osaksi Suomen oikeusjärjestelmää, määritellä tärkeimmät oikeudelliset peruskäsitteet, nimetä eri oikeuslähteet ja käyttää niitä oikeudellisen ongelman ratkaisemisessa. Lisäksi opiskelija osaa nimetä pääpiirteissään oikeustoimien tekemiseen, elinkeinon harjoittamiseen, yritysmuotoihin, liikekilpailuun, kaupankäyntiin sekä työsopimusoikeuteen soveltuvan keskeisen lainsäädännön ja soveltaa sitä yrityksen käytännön toiminnassa.

 

Johdon laskentatoimen perusteet (6 op)

Opintojakso perehdyttää yrityksen liiketoiminnan ohjaamisessa tarvittavan kustannus- ja kannattavuusinformaation tuottamiseen ja hyväksikäyttöön. Kurssi tarjoaa perusteet kustannuskäsitteistä, kustannuslaskennasta, katetuottolaskennasta, laskentakohteiden kannattavuuslaskennasta, standardikustannuslaskennasta, toimintolaskennasta ja budjetoinnista.

 

Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys (6 op)

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää tilinpäätösinformaation käyttöön kannattavuus- ja rahoitusaseman analysoinnissa sekä arvonmääritykseen. Kurssilla perehdytään tilinpäätösanalyysin, tunnuslukuanalyysin ja kassavirtalaskelmien tekemiseen sekä arvonmääritysmenetelmiin.

 

Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja johtajuus (6 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata henkilöstövoimavarojen johtamisen keskeiset teoriat ja yhteydet käytäntöön, selittää henkilöstön johtamisen kokonaisuuden ja henkilöstövoimavarojen merkityksen organisaation menestymisen näkökulmasta, tunnistaa henkilöstön johtamisen prosessit henkilöstön hankkimiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi ja soveltaa joitakin työkaluja työyhteisön vuovaikutuksen kehittämiseksi ja konfliktien ratkaisemiseksi.

 

Vastuullinen markkinointi (6 op)

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kuvata, mitä vastuullisuus tarkoittaa koko yrityksen liiketoimintaa leikkaavana ajattelu- ja toimintatapana. Lisäksi opiskelija ymmärtää, mitä vastuullisuus merkitsee yrityksen perustoimintojen johtamisessa, tuote-, hinta- ja viestintäpäätöksissä sekä sidosryhmäsuhteissa, osaa tulkita yrityksen toimintaympäristön trendejä vastuullisuuden näkökulmasta sekä osaa arvioida ympäristö- ja sosiaaliseettisten innovaatioiden kehittämis- ja menestymismahdollisuuksia.