Opetus Päivölän opistolla


Kuvataidelinjan tarjoamat opiskelumahdollisuudet soveltuvat sekä taideopintoihin hakeutuville että taiteen ammattilaisille. Opinnot koostuvat yhteisistä opintokokonaisuuksista, lyhytkursseista, itsenäisesti toteutetuista kehitystehtävistä, ryhmä- ja paritehtävistä sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta pääsykoetehtävien, portfolion ja lopputyön parissa.

 
Taiteen filosofia

Opinnoissa tutustutaan taideteoksien kautta taustalla vaikuttaviin filosofisiin suuntauksiin. Pohditaan esimerkkien avulla mitä taiteilija haluaa sanoa työnsä avulla ja miksi taiteilija on päätynyt ratkaisuunsa teknisesti ja sisällöllisesti – ja tukevatko ne toisiaan.


Taidehistoria

Eri aikakaudet ja tyylisuuntaukset käydään läpi sekä teoreettisesti että käytännön työpajoina, käyttäen aikakauden tekniikkaa ja tyyliä piirtäen, maalaten ja veistäen.


Materiaalioppi

Tutustutaan piirustuksen, maalauksen ja veiston perustekniikoihin, koska taideopintoihin valmistautuvien, ja performanssi-, tila-aika- ja ympäristötaiteilijan pitää pystyä esittelemään teoksensa luonnoksin, kuvin tai kolmiulotteisin mallintein.


Nykytaiteen suuntaukset
(soveltavat taiteet)

Käsitellään oman konkreettisen työskentelyn ja kirjallisen pohdinnan kautta nykytaidetta, nivoen ne yhteen taiteen filosofian opintokokonaisuuden kanssa.


Portfolio sekä esittelykansiona että www-sivuina

Sisältö tulee koostumaan cv:stä, artist statementistä, teoskuvista, luonnoksista ja kirjallisista kuvauksista työskentelystä ja teoksista. Portfoliot ovat myös osa lopputyötä. Opiskelijat perehtyvät ja ottavat osaa taiteen tuottamiseen sekä workshop-ajatuksella käytännön teosten toteutukseen. Oman taiteellisen työn kehittäminen / Lopputyöohjaus.

 

Päivölän opiston kuvataiteen linjalla sinulla on hyvä mahdollisuus kehittää omaa työskentelyäsi, työsi markkinointia ja verkostoitua muiden kuvataiteilijoiden kanssa ja luoda uusia kansainvälisiä suhteita. Opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua Kuvataidelinjan organisoimiin valtakunnallisiin ja kansainvälisiin taideprojekteihin. Päivölä on osallistunut kahtena vuonna näyttävästi Näkymä-ympäristötaidenäyttelyyn ja myös sinulla on mahdollisuus tarjota teoksiasi näyttelyyn oman HOPS:n puitteissa.

 

onnellisuusantenni
Onnellisuusantenni mittasi Näkymä-ympäristötaidetapahtumassa Ratamestarintalolla käyneiden onnellisuusastetta. Yli 500 kävijää saivat kuulla tuulella antennin soivan.